Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SSU Kata List

ORDERED BY GRADE (<..Click here to switch to order by style..>)

8th - 4th Kyu

Pinan 1-5

3rd Kyu - 1st Dan

Sanshin/Juroku

Tensho/Naifanshi Shodan

Matsukaze/Bassai Dai/Kosokun Dai

2nd Dan

Annanko/Jinn/Jitte

Wanshu / Bassai Sho/Seisan

3rd Dan

Niseishi/Jion/Kosokun Sho

Saifa/Seienchin/Shishochin

4th Dan

Matsumura No Rohai/Chinto/Papuren

Sochin/Tomari No Bassai/Kururunfa

5th Dan

Gojushiho/Matsumura No Bassai/Unshu

Nipaipo/Suparimpei/Seipai

6th Dan & above

Advanced Kata from the Shito-Ryu Kata List

0